Publikasjoner

Publikasjoner, konferansebidrag og presentasjoner relatert til GoBaN-prosjektet

2019

 • Alvestad, M., Gjems, L., Myrvang, E., Berger Storli, J., Espedal Tungland, I.B., Lønning Velde, K. & Bjørnestad, E. (2019).Kvalitet i barnehagen. Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN). Rapport nr. 85, Universitetet i Stavangerhttps://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2630132
 • Kleppe, R. & Bjørnestad, E. (2019). Økt barnehagelærertetthet og hverdagsaktivitet i barnehagen. Skriftserien 2019 nr. 7. Oslo Metropolitan University – storbyuniversitetet. https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/642
 • Bjørnestad, E., Broekhuizen, M., Os, E. & Baustad, AG. (2019). Interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers measured with Caregiver Interaction Profile Scales (CIP). Scandinavian Journal of Educational Research, DOI:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2019.1639813
 • Tuastad, S E., Bjørnestad. E & Alvestad, M. (akseptert, i trykk).  Contested quality: The struggle over quality, play and pre-schooling in Norwegian kindergartens. In S. Garvis & S. Phillipson (Eds.). Policification of Early Childhood: Early Childhood Education and Care in the 21st Century Vol III. London/New York: Routledge.
 • Marianne Ree, Marit Alvestad & Eva Johansson (2019) Hallmarks of participation – children’s conceptions of how to get access to communities in Norwegian Early Childhood Education and Care (ECEC),International Journal of Early Years Education, DOI: 10.1080/09669760.2019.1607262
 • Marianne Ree & Anette Emilson (2019). Participation in communities in ECEC expressed in child–educator interactions, Early Child Development and Care,DOI: 10.1080/03004430.2019.1566230
 • Bjørnestad. E, Baustad, A. G., & Alvestad, M. (2019). To what extend does ITERS-R address pedagogical quality as described in the Norwegian framework plan? In S. Phillipson & S. Garvis (Eds.), Teachers and Families Perspectives in Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education and Care in the 21st Century Vol II. London/New York: Routledge

2018

 • Kleppe, R. (2018). Affordances for 1- to 3-year-olds’ risky play in Early Childhood Education and Care. Journal of Early Childhood Research, 16(3), 258–275. https://doi.org/10.1177/1476718X18762237
 • Løkken, Ingrid M., Martine L. Broekhuizen, Jacqueline Barnes, Thomas Moser & Elisabeth Bjørnestad (2018). Interaction Quality and Children’s Social-Emotional Competence in Norwegian ECEC. Journal of Early Childhood Education Research, 7(2). p. 338-361. https://jecer.org/wp-content/uploads/2018/12/Lokken-Broekhuizen-Barnes-Moser-Bjornestad-issue7-2.pdf
 • Baustad, Anne Grethe, Wenche Rønning & Elisabeth Bjørnestad. (2018). Norwegian ECEC staff´s thinking on quality of interaction. Early Child Development and Care. DOI:10.1080/03004430.2018.1553874
 • Wolf, Kristin Danielsen. (2018). Stakeholders’ opinions of quality in Norwegian kindergartens, Early Years, DOI: 10.1080/09575146.2018.1547686
 • Hansen, Joakim Evensen. (2018).Characteristics of educational language practices observed in four toddler groups in Norwegian ECEC.International Journal of Early Years Education.DOI: 10.1080/09669760.2018.1548347
 • Bjørnestad, Elisabeth  & Ellen Os. (2018). Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R. European Early Childhood Education Research Journal. Vol 26 (1), p.111-127. DOI: 10.1080/1350293X.2018.1412051 
 • Eliassen, Erik, Henrik Daae Zachrisson & Edward Melhuish. (2018). Is cognitive development at three years of age associated with ECEC quality in Norway? European Early Childhood Education Research Journal.Vol.26 (1), p. 97-110. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350293X.2018.1412050
 • Hansen, Joakim Evensen & Marit Alvestad. (2018). Educational language practices described by preschool teachers in Norwegian kindergartens. European early childhood education research journal. Vol.26(1), p.128-141. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350293X.2018.1412052
 • Løkken, Ingrid Midteide., Elisabeth Bjørnestad, Martine Broekhuizen & Thomas Moser.(2018). The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers. International Journal of Child Care and Education Policy, 12(1):9.
 • Løkken, Ingrid Midteide., Martine Broekhuizen, Thomas Moser, Elisabeth Bjørnestad & Maren Meyer Hegna. (2018). Evaluation of the Lamer Social Competence in Preschool Scale. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2424
 • Kaarby, Karen Marie, & Cato Tandberg. (2018). ITERS-R as a tool for improving quality in Norwegian ECEC settings: A critical reflection. Journal Of The European Teacher Education Network, 13, 58-70. Retrieved from http://jeten-online.org/index.php/jeten/article/view/151

2017

 • Alvestad, Marit; Tuastad, Svein Erik & Elisabeth Bjørnestad (2017). Barnehagen i ei brytningstid. Spenninga mellom samfunnsnytte og barndommen sin eigenverdi (kap 8). I Svein Erik Tuastad & Ingunn Studsrød (red.) Barneomsorg på norsk: I samspill og spenning mellom hjem og stat. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Bjørnestad, Elisabeth; Tuastad, Svein Erik  & Marit Alvestad. (2017). Kvaliteten i norske barnehagar: Eit nytt Pisa-sjokk? (kap.9) I Svein Erik Tuastad & Ingunn Studsrød (red.), Barneomsorg på norsk: I samspill og spenning mellom hjem og stat. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kleppe, Rasmus. (2017). Characteristics of staff–child interaction in 1–3-year-olds’ risky play in early childhood education and care. Early Childhood Development and Care. Published online: http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2016.1273909
 • Kleppe, Rasmus; Melhuish, Edward & Ellen Beate Hansen Sandseter. (2017). Identifying and characterizing risky play in the age one-to-three years. European Early Childhood Education Research Journal 25(3), p 370-385. http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2017.1308163
 • Tandberg, Cato  & Karen Marie Kaarby.(2017). The Belief in Outdoor Play and Learning. Journal Of The European Teacher Education Network, 12, 25-36. Retrieved from http://jeten-online.org/index.php/jeten/article/view/127

2016-2012

Doktoravhandlinger og masteroppgaver

 • Sawe, Lena J. Spernes (2018). Identitet som fagarbeider. En kvalitativ studie av fagarbeidere i barnehages identifisering med yrkesrollen. Masteroppgave. Utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo. Hentet fra: https://www.duo.uio.no/handle/10852/66471
 • Hansen, Joakim Evensen (2018). Educational language practices and language development in Early Childhood Education and Care. PhD Thesis UIS no. 429. Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger.
 • Eliassen, Erik (2018).Cognitive Development and Social Competence in Early Childhood Education and Care. Dr. avhandling, Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet
 • Kleppe, Rasmus (2018). One-to-three-year-olds’ Risky Play in Early Childhood Education and Care. Dr. avhandling, Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet.
 • Burkhart, Lindsay. (2016) Norwegian home and preschool environments reflected in early vocabulary developments. Hentet fra: https://www.duo.uio.no/handle/10852/52493
 • Lønning Velde, Kjersti (2016). Foreldrenes opplevelse av hentesituasjonen i barnehagen knyttet til kvalitet. Masteroppgave, 06-2016. Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger. Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2401521
 • Sukke Pettersen, Solveig (2014). Små barn i testsituasjoner – en fenomenologisk-hermeneutisk studie om små barns trivsel. Masteroppgave, 05-2014. Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/221769
 •  Jordan Hagen, Britt Ellen (2016).Kvalitet i barnehagens sosiale miljø og barns selvregulering -En kvantitativ studie om sammenhenger mellom barnehagens sosiale miljø og barns selvregulering i et forebyggende perspektiv. Høgskolen i Sør-øst Norge
 • Knarrum, Ann-Kathrin (2016). Hvilken sammenheng finnes mellom kvalitet i barnehagens språkmiljø og barns språklige utvikling? -En kvantitativ studie av barnehagens betydning for utvikling av et godt språk i et forebyggende perspektiv. Høgskolen i Sør-øst Norge.
 • Vik Christensen, Nina Merete,  (2015). Kvalitet i barnehagens språkmiljø for de yngste barna -En kvantitativ studie av barnehagens forebyggende funksjon. Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
 • Sekkouri, Sandra Elise (2014). Kvalitet i barnehagen -En kvantitativ undersøkelse om kvalitet i barnehagen for barn utsatt for sosiale belastninger. Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
 • Myhre, Nina Cathrine (2014).Kvalitet i barnehagens språkmiljø i et allmennforebyggende perspektiv – En kvantitativ studie av stimulering av reseptive og ekspressive språkferdigheter i samtalen mellom barn og voksne med særlig vekt på risikoutsatte barn. Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
 • Storli, June Berger (2014). Barnehagens forebyggende funksjon for risikoutsatte barn – En kvantitativ studie av prosessuelle og strukturelle faktorers betydning for personalets relasjonsbyggende arbeid i barnehagen
 • Cronsteen, Nina Marie (2014). Mangfold i barnehagen – En kvantitativ studie om kvaliteten på barnehagens arbeid med mangfold, sosial og språklig kompetanse, med særlig vekt på krysskulturelle barn. Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Formidling

2018

Presentasjoner fra GoBaNs sluttkonferanse:

Anne Grethe Baustad – Økt bevissthet rundt samspillskvalitet i barnehagen

Edward Melhuish – Child outcomes in relation to early experience

Erik Eliassen_Effekten av tidlig barnehagestart på barns kognitive og sosiale utvikling

Ingrid Midteide Løkken_Relasjonskvalitet og sammenhengen med barns sosiale-emosjonelle kompetanse

Ingrid Pramling Samuelsson – Dilemman och utmaningar i barnehagen – teori och praktik

Iram Siraj – ECEC for ALL

Joakim Hansen – Språkarbeid og barns språkutvikling i barnehagen

Kristin Danielsen Wolf – Foreldres syn på kvalitet i barnehagen

Lars Gulbrandsen-Bakgrunn for GoBaN

Lena Sawe – Identitet som fagarbeider

Rasmus Kleppe – De yngste barnas risikolek – et supplerende syn på kvalitet i norske barnehager

Tone Rove Nilsen – Norske barnehagers praksis med lekemateriell

2017

 • Baustad, Anne Grethe. Quality of interaction in Norwegian ECEC: How do staff members in childcare experience and express quality of interaction?. EECERA Conference; 2017-08-29 – 2017-09-01 NORD
 • Baustad, Anne Grethe; Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit (2017).
  Kvalitet i barnehagen. Fokus på de yngste barnas hverdagsliv og språkmiljø.. Barnehagekonferansen i Rogaland 2017; 2017-05-04 – 2017-05-04
  NORD UIS
 • Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. GoBaN blikk på kvalitet i norske barnehager. Hva finner vi når det gjelder 1-3 åringene? Fagdag ansatte i SiB barnehager; 2017-02-03 – 2017-02-03 NORD HIOA UiO
 • Bjørnestad, Elisabeth. Brenner for barna. Første steg 1/2017 [Tidsskrift] 2017-03-01 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth.»GoBaN blikk» på kvalitet. fagdag for barnehageansatte; 2017-02-02 – 2017-02-02 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Professor om skolestart: -Alt trenger ikke å være perfekt fra dag èn. Aftenposten [Avis] 2017-08-07HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne Grethe. Glimpses of childcare quality in Norway measured with ITERS-R and ECERS-R. NERA konferanse; 2017-03-23 – 2017-03-25 NORD HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Eliassen, Erik. A Psychometric evaluation of the ITERS-R and ECERS-R in Norwegian Early Childhood Educaton and Care. Brown bag seminar; 2017-06-06 – 2017-06-06 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Eliassen, Erik. Best kvalitet på småbarns- eller storebarnsavdelinger? ITERS-R og ECERS-R. Kunnskapsdepartementet; 2017-04-20 – 2017-04-20 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Eliassen, Erik; Hegna, Maren Meyer; Broekhuizen, Martine; Barnes, Jacqueline. Applying an alternate scoring procedure and reorganization of idicators in the ITERS-R. Society for Research in Child Development; 2017-04-05 – 2017-04-08 HIOA UiO
 • Hansen, Joakim Evensen (2017). Characteristics of language learning environments in one-to-three year groups in Norwegian kindergartens. NERA – 45th Congress of the Nordic Educational Research Association; 2017-03-23 UIS
 • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit (2017). Vad karaktäriserar (god) kvalitet i barnehagen? Uppföljningsstudie inom GoBaN-projektet. Forum for barnehagevitenskap; 2017-04-25 – 2017-04-25 UIS
 • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas. Relations between structural quality characteristics and teacher-child interaction-quality in Norwegian ECEC.. The Society for Research on Child Development Biennial meeting; 2017-04-06 – 2017-04-08 HIOA HSN NTNU
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Bjørnestad, Elisabeth. «Interactionquality and differential associations on children’s social and emotional skills in Norway». Earli; 2017-08-29 – 2017-09-02 HIOA HSN NTNU
 • Særheim, Marianne Ree, Alvestad, Marit & Johansson, Eva (2017).
  Hallmark for participation-children´s conceptions on how to get access to communities in preschool. EECERA conference; 2017-08-29 – 2017-09-01UIS
 • Særheim, Marianne Ree (2017).
  Hvordan beskriver barna deres felleskap i barnehagen, og hva oppfatter de som vilkår for å delta i slike felleskap?. Demokrati nettverkssamling; 2017-05-30 – 2017-05-31 UIS
 • Særheim, Marianne Ree (2017). Participation in kindergarten-a question of Quality. GoBaN; 2017-01-24 – 2017-01-24 UIS

2016

 • Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. GoBaN-blikk på kvalitet for 1-3 åringer i barnehager i Norge. Kompetansedagene 2016; 2016-10-03 – 2016-10-03 NORD HIOA UiO
 • Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Kvalitet i norske barnehager? GoBaN-blikk på de yngste barna. Styrer/pedagog samling; 2016-12-01 – 2016-12-01 NORD HIOA UiO
 • Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Kvalitetsarbeid i barnehagen, 1-3 åringene. Presentasjon fra GoBaN.. KS`høstkonferanse; 2016-10-27 – 2016-10-27 NORD HIOA UiO
 • Bjørnestad, Elisabeth. Barnehagelæreren avgjør. Dagsavisen [Avis] 2016-09-28 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Et GoBaN blikk på kvalitet for de yngste. LP samling; 2016-06-09 – 2016-06-09 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. GoBaN og BfB – oppsummering av kvalitet for de minste i barnehagen. Planleggingsdag; 2016-01-04 – 2016-01-04 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Hvordan er kvaliteten for 1-3 åringene i barnehagen målt med ITERS-R og CIP?. Fagdag for barnehageansatte; 2016-03-29 – 2016-03-29 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Hvordan påvirker strukturelle faktorer kvaliteten for de minste?. Arendaluka; 2016-08-18 – 2016-08-18 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Kvalitet i barnehagen for de yngste – med et GoBaN blikk. Fagdag for barnehageansatte; 2016-06-08 – 2016-06-08 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne Grethe; Alvestad, Marit.To what extend does ITERS-R address pedagogical quality as described in the Norwegian Framework plan?. EECERA; 2016-09-01 – 2016-09-03 NORD HIOA UIS
 • Bjørnestad, Elisabeth; Gulbrandsen, Lars; Hernes, Leif; Os, Ellen. Dette bør bli bedre for de minste barna. Første steg [Fagblad] 2016-10-21HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Assessing Quality in Norwegian Toddler Child Care with ITERS-R. NERA Nordic Educational Research Association; 2016-03-09 – 2016-03-11HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Barnehager for de yngste. Er tilbudet bra nok?. Barnehage 2016; 2016-05-26 – 2016-05-27 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Bra nok? Utviklings- og læringsmiljøet i barnehager for barn fra 1 til 3 år. Bra nok? …i Tromsø; 2016-02-19 – 2016-02-19 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen.Et blikk på kvalitet. minikonferanse; 2016-01-28 – 2016-01-28 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Et blilde av kvaliteten i barnehagetilbudet for barn under 3 år – resultater fra GoBaN og Blikk for Barn. Konferanse; 2016-02-01 – 2016-02-01 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen.Hva er bra nok for de minste?. Presentasjon av forskningsresultater; 2016-02-10 – 2016-02-10 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Resultater fra GoBaN og Blikk for Barn. Utdanningskonferanse; 2016-02-03 – 2016-02-03 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Stor forskning på norsk barnehage. Bruk hverdagsspråket i barnehagen. http://barnehage.magasinet.udir.no/2016/hvordan-kan-barnehag [Internett] 2016-04-01 HIOA
 • Hegna, Maren Meyer; Bjørnestad, Elisabeth. Assessing global quality in Norwegian ECEC by applying an alternate scoring option on the ITERS-R. EECERA Annual Conference; 2016-08-31 – 2016-09-03 HIOA
 • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas. The relationship between caregiver-child interaction-quality, and children’s social and emotional skills in Norwegian ECEC.. Earli Conference on Sig 5 Learning and development in early childhood; 2016-06-29 – 2016-07-01 HIOA HSN UIS
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth. Measurement tools. Brown Bag seminar; 2016-02-16 – 2016-02-16 HIOA HSN UIS
 • Midteide Løkken, Ingrid; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth. The relationship between caregiver-child interaction quality and children’s social and emotional skills in Norwegian ECEC. 4th biennial EARLI SIG 5 Conference, Learning and Development in Early Childhood, “Bridging Multiple Perspectives in Early Childhood Education”; 2016-06-29 – 2016-07-01 HIOA HSN UiO
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Bra nok? Undersøkelse av utviklings- og læringsmiljøet i barnehager for barn fra 1 til 3 år. Presentasjon av forskningsresultater; 2016-02-18 -2016-02-18 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Hva er bra nok for de minste? Kvalitet i barnehagetilbudet til barn under tre. Fylkeskonferanse; 2016-01-07 – 2016-01-07 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Hva er bra nok for de minste? Kvalitet i barnehagetilbudet til barn under tre. Fylkeskonferanse; 2016-01-21 – 2016-01-21 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Quality in interactions between children and caregivers in Norwegian ECEC measured with Caregiver Interaction Profile Scales (CIP).. NERA Nordic Educational Research Association.; 2016-03-09 – 2016-03-11 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Småbarn i norske barnehager: Er tilbudet bra nok?. Barnehager for de yngste barna – bra nok?; 2016-04-25 – 2016-04-25 HIOA

2015

 • Bjørnestad, Elisabeth. GoBaN – utvikling av kvalitetsindikatorer. KiB møte; 2015-09-04 – 2015-09-04 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. GoBaN og Bfb – hva sier ITERS-R og CIP?. Styremøte i PBL; 2015-11-18 – 2015-11-18 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. How measure quality in Norwegian ECEC? Focus on use of instruments. Forelesning; 2015-05-27 – 2015-05-27 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Kvalitet i barnehage. Østlandssendingen [Radio] 2015-10-26 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Why and how measure quality? Norwegian ECEC as an example. Forelesning for Ministry of Education Malta; 2015-06-19 – 2015-06-19 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Why and how measure quality in Norwegian ECEC?. Invited lecture about Quality in Norway; 2015-05-30 – 2015-05-30 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Bra nok barnehage? Hvordan er utviklings- og læringsmiljøet i barnehager for barn fra 1 til 3 år. Presentasjon; 2015-10-23 – 2015-10-23 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Bra nok? En undersøkelse av utviklings- og læringsmiljøet i barnehager for barn fra 1 til 3 år.. Bra nok? Perspektiver på kvalitet for barn under tre år i norske barnehager; 2015-10-26 – 2015-10-27 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Frilek best for de minste. Dagsavisen [Avis] 2015-11-02 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. GoBaN og BfB – et blikk på kvalitet for barn under tre år. Med kompetanse som innsats; 2015-11-17 – 2015-11-17 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Stor norsk studie: Barnehagene dårligere enn ventet. VG [Avis] 2015-10-26 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen; Hegna, Maren Meyer. Child care quality in Norwegian ECEC measured with Caregiver Interaction Profile Scales (CIP) and ITERS-R. EECERA-konferanse 2015; 2015-09-07 – 2015-09-10 HIOA
 • Gulbrandsen, Lars; Bjørnestad, Elisabeth. Dette kan bli bedre for de minste barna. Første steg [Fagblad] 2015-12-09 HIOA
 • Gulbrandsen, Lars; Bjørnestad, Elisabeth. GoBaN – oppsummering av funn fra første runde. Styremøte i Private Barnehagers landforbund; 2015-11-18 – 2015-11-18 HIOA
 • Gulbrandsen, Lars; Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne-Grethe. GOBAN – et blikk på kvalitet for barn i norske barnehager. Med kompetanse som innsats; 2015-11-17 – 2015-11-18 NORD HIOA
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth. Measurments tools. Bra nok? Perspektiver på kvalitet for barn under 3 år i norske barnehager.; 2015-10-26 – 2015-10-27 HSN UiO
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth.“Measuring childrens social and emotional competence in ECEC”.. European Early Childhood Education Research Association; 2015-09-07 – 2015-09-10 HIOA HSN
 • Nøra, Stig; Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Barnehagetilbudet til de minste barna dårligere enn forventet. HIOA [Internett] 2015-10-26 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Det aller viktigste: Kvalitet i samspill mellom de yngste barnehagebarna og omsorgsgivere. FoU-dag; 2015-11-05 – 2015-11-05 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Er barnehagetilbudet for barn under tre år godt nok?Undersøkelse av kvalitet i mer enn 200 barnehagegrupper. Forelsening for fordypningsstudenter i barnehagelærerutdanning; 2015-10-28 – 2015-10-28 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. GoBan og Blikk for Barn – presentasjon av resultater hittil. Storbykonferanse; 2015-10-29 – 2015-10-29 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Orientering om foreløpige resultater fra prosjektene «Blikk for barn» og «Gode barnehager for barn i Norge». Møte; 2015-06-19 – 2015-06-19 HIOA

2014

 • Baustad, Anne-Grethe; Bjørnestad, Elisabeth; Eliassen, Erik. Quality from different points of view. EECERA; 2014-09-07 – 2014-09-10 NORD HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Forskningsverktøy. Forskningsdagene UiN; 2014-09-25 – 2014-09-25 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Gulbrandsen, Lars; Johansson, Jan-Erik. Quality in Norwegian ECEC: A longitudinal approach. NERA 2014 Congress; 2014-03-05 – 2014-03-07 HIOA NOVA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Moser, Thomas; Os, Ellen. Norsk barnehageforskning. Hvor er vi og hvor er vi på vei?. Fagdag Statped; 2014-12-12 – 2014-12-12 HIOA UIS
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. I Norge er man klar med kvalitetsmålinger. Forskning. Børn og unge [Fagblad] 2014-11-01 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Using international tools to measuring quality in Norwegian Early Childhood Education and Care. EECERA; 2014-09-07 – 2014-09-10 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth.Use of international tools to measure quality in Norwegian ECEC. EECERA; 2014-09-07 – 2014-09-10 HIOA
 • Os, Ellen; Hernes, Leif; Bjørnestad, Elisabeth. Blikk for barn og GoBaN. Bakgrunn for to store, norske forskningsprosjektet. Om å være på rett sted til rett tid.. Gøteborgs Univeristet; 2014-10- 22 – 2014-10-22HIOA

2013

 • Baustad, Anne-Grethe; Bjørnestad, Elisabeth. Hvordan samarbeide om prosjekt om kvalitet i norske barnehager?. Styresamling i PBL; 2013-11-25 – 2013-11-25 NORD HIOA
 • Baustad, Anne-Grethe; Bjørnestad, Elisabeth. Kvalitet i barnehagen – et longitudinelt studie. Kompetanseheving for barnehagepersonale i lulesamisk område; 2013-11-06 – 2013-11-06 NORD HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. kvalitet i barnehagen. Styrersamling; 2013-04-24 – 2013-04-24
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. To store kvalitetsprosjekt. Samling Fylkesmann i Oslo og Akershus; 2013-04-12 – 2013-04-12
 • Bjørnestad, Elisabeth; Gulbrandsen, Lars; Johansson, Jan-Erik. Better Provision for Norway’s Children in ECEC. Poster presented at NERA; 2013-03-07 – 2013-03-09
 • Bjørnestad, Elisabeth. Forskningsstatus i barnehagesektoren. Ledersamling LP Barnehage; 2013-01-10 – 2013-01-10
 • Melhuish, Edward Early Childhood Experiences and School Performance. UTDANNING 2020 2013, 2013-03-19 – 2013-03-19  HIOA
 • Melhuish, Edward Early Childhood: Research & Policy. Invitert til å holde gjesteforelesning 2013, 2013-08-21 – 2013-08-21
 • Melhuish, Edward Long-term effects of quallity in childcare. Invitert til å holde gjesteforelesning 2013, 2013-05-28 – 2013-05-28 HIOA
 • Melhuish, Edward Early Childhood Education: lessons from Research. Invitert til å holde gjesteforelesning 2013, 2013-08-23 – 2013-08-23

2012

 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Viktig med kvalitet i barnehagetilbudet til de minste. Morgenbladet 2012
 • Bjørnestad, Elisabeth. Better Provision for Norway’s Children in ECEC. A study of children’s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. FoU dag; 2012-11-07 – 2012-11-07
 • Bjørnestad, Elisabeth. Better Provision for Norway’s Children in ECEC. Kvartalsvis Fylkesmannsmøte; 2012-10-26 – 2012-10-26