Publikasjoner

Publikasjoner, konferansebidrag og presentasjoner relatert til GoBaN-prosjektet

2021

 • Rove Nilsen, T. (2021). Pedagogical intentions or practical considerations when facilitating children’s play? Teachers’ beliefs about the availability of play materials in the indoor ECEC environment. International Journal of Child Care and Education Policy,15(1). https://ijccep.springeropen.com/articles/10.1186/s40723-020-00078-y

2020

 • Baustad, A.G. & Bjørnestad, E. (2020). Everyday interaction between staff and children aged 1-5 in Norwegian ECEC. Early Years. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09575146.2020.1819207?needAccess=true
 • Johannessen, K., Bjørnestad, E. Nilsen, A.D.O., Ylvisåker, E., Nornes-Nymark, M., Engesæter, M., Pedersen, L., & E. Aadland. (2020). The association between preschool quality and objectively assessed physical activity among Norwegian preschoolers. Journal of Research in Arts and Sport Education. 4(2), 7-25. https://jased.net/index.php/jased/article/view/2485
 • Ree, M. (2020). Personalets beskrivelser av medvirkning fortolket ut fra et fellesskapsperspektiv. Barn, 38 (2)  

2019

 • Alvestad, M., Gjems, L., Myrvang, E., Berger Storli, J., Espedal Tungland, I.B., Lønning Velde, K. & Bjørnestad, E. (2019).Kvalitet i barnehagen. Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN). Rapport nr. 85, Universitetet i Stavangerhttps://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2630132
 • Bjørnestad. E, Baustad, A. G., & Alvestad, M. (2019). To what extend does ITERS-R address pedagogical quality as described in the Norwegian framework plan? In S. Phillipson & S. Garvis (Eds.), Teachers and Families Perspectives in Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education and Care in the 21st Century Vol II. London/New York: Routledge
 • Bjørnestad, E., Broekhuizen, M., Os, E. & Baustad, AG. (2019). Interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers measured with Caregiver Interaction Profile Scales (CIP). Scandinavian Journal of Educational Research, DOI:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2019.1639813
 • Kleppe, R. & Bjørnestad, E. (2019). Økt barnehagelærertetthet og hverdagsaktivitet i barnehagen. Skriftserien 2019 nr. 7. Oslo Metropolitan University – storbyuniversitetet. https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/642
 • Tuastad, S E., Bjørnestad. E & Alvestad, M. (2019).  Contested quality: The struggle over quality, play and pre-schooling in Norwegian kindergartens. In S. Garvis & S. Phillipson (Eds.). Policification of Early Childhood: Early Childhood Education and Care in the 21st Century Vol III. London/New York: Routledge.
 • Ree, M., Alvestad, M. & Johansson, E. (2019) Hallmarks of participation – children’s conceptions of how to get access to communities in Norwegian Early Childhood Education and Care (ECEC),International Journal of Early Years Education, DOI: 10.1080/09669760.2019.1607262
 • Ree, M. & Emilson, A. (2019). Participation in communities in ECEC expressed in child–educator interactions, Early Child Development and Care,DOI: 10.1080/03004430.2019.1566230

2018

 • Kleppe, R. (2018). Affordances for 1- to 3-year-olds’ risky play in Early Childhood Education and Care. Journal of Early Childhood Research, 16(3), 258–275. https://doi.org/10.1177/1476718X18762237
 • Løkken, Ingrid M., Martine L. Broekhuizen, Jacqueline Barnes, Thomas Moser & Elisabeth Bjørnestad (2018). Interaction Quality and Children’s Social-Emotional Competence in Norwegian ECEC. Journal of Early Childhood Education Research, 7(2). p. 338-361. https://jecer.org/wp-content/uploads/2018/12/Lokken-Broekhuizen-Barnes-Moser-Bjornestad-issue7-2.pdf
 • Baustad, Anne Grethe, Wenche Rønning & Elisabeth Bjørnestad. (2018). Norwegian ECEC staff´s thinking on quality of interaction. Early Child Development and Care. DOI:10.1080/03004430.2018.1553874
 • Wolf, Kristin Danielsen. (2018). Stakeholders’ opinions of quality in Norwegian kindergartens, Early Years, DOI: 10.1080/09575146.2018.1547686
 • Hansen, Joakim Evensen. (2018).Characteristics of educational language practices observed in four toddler groups in Norwegian ECEC.International Journal of Early Years Education.DOI: 10.1080/09669760.2018.1548347
 • Bjørnestad, Elisabeth  & Ellen Os. (2018). Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R. European Early Childhood Education Research Journal. Vol 26 (1), p.111-127. DOI: 10.1080/1350293X.2018.1412051 
 • Eliassen, Erik, Henrik Daae Zachrisson & Edward Melhuish. (2018). Is cognitive development at three years of age associated with ECEC quality in Norway? European Early Childhood Education Research Journal.Vol.26 (1), p. 97-110. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350293X.2018.1412050
 • Hansen, Joakim Evensen & Marit Alvestad. (2018). Educational language practices described by preschool teachers in Norwegian kindergartens. European early childhood education research journal. Vol.26(1), p.128-141. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350293X.2018.1412052
 • Løkken, Ingrid Midteide., Elisabeth Bjørnestad, Martine Broekhuizen & Thomas Moser.(2018). The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers. International Journal of Child Care and Education Policy, 12(1):9.
 • Løkken, Ingrid Midteide., Martine Broekhuizen, Thomas Moser, Elisabeth Bjørnestad & Maren Meyer Hegna. (2018). Evaluation of the Lamer Social Competence in Preschool Scale. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2424
 • Kaarby, Karen Marie, & Cato Tandberg. (2018). ITERS-R as a tool for improving quality in Norwegian ECEC settings: A critical reflection. Journal Of The European Teacher Education Network, 13, 58-70. Retrieved from https://etenjournal.com/2020/02/07/461/

2017

 • Alvestad, Marit; Tuastad, Svein Erik & Elisabeth Bjørnestad (2017). Barnehagen i ei brytningstid. Spenninga mellom samfunnsnytte og barndommen sin eigenverdi (kap 8). I Svein Erik Tuastad & Ingunn Studsrød (red.) Barneomsorg på norsk: I samspill og spenning mellom hjem og stat. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Bjørnestad, Elisabeth; Tuastad, Svein Erik  & Marit Alvestad. (2017). Kvaliteten i norske barnehagar: Eit nytt Pisa-sjokk? (kap.9) I Svein Erik Tuastad & Ingunn Studsrød (red.), Barneomsorg på norsk: I samspill og spenning mellom hjem og stat. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kleppe, Rasmus. (2017). Characteristics of staff–child interaction in 1–3-year-olds’ risky play in early childhood education and care. Early Childhood Development and Care. Published online: http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2016.1273909
 • Kleppe, Rasmus; Melhuish, Edward & Ellen Beate Hansen Sandseter. (2017). Identifying and characterizing risky play in the age one-to-three years. European Early Childhood Education Research Journal 25(3), p 370-385. http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2017.1308163
 • Tandberg, Cato  & Karen Marie Kaarby.(2017). The Belief in Outdoor Play and Learning. Journal Of The European Teacher Education Network, 12, 25-36. Retrieved from https://etenjournal.com/2020/02/07/the-belief-in-outdoor-play-and-learning/

2016-2012

Doktoravhandlinger og masteroppgaver

 • Ree, M. (2020). Vilkår for barns medvirkning i fellesskap i barnehagen. PhD diss. Universitetet i Stavanger.
 • Sawe, Lena J. Spernes (2018). Identitet som fagarbeider. En kvalitativ studie av fagarbeidere i barnehages identifisering med yrkesrollen. Masteroppgave. Utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo. Hentet fra: https://www.duo.uio.no/handle/10852/66471
 • Hansen, Joakim Evensen (2018). Educational language practices and language development in Early Childhood Education and Care. PhD Thesis UIS no. 429. Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger.
 • Eliassen, Erik (2018).Cognitive Development and Social Competence in Early Childhood Education and Care. Dr. avhandling, Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet
 • Kleppe, Rasmus (2018). One-to-three-year-olds’ Risky Play in Early Childhood Education and Care. Dr. avhandling, Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet.
 • Burkhart, Lindsay. (2016) Norwegian home and preschool environments reflected in early vocabulary developments. Hentet fra: https://www.duo.uio.no/handle/10852/52493
 • Lønning Velde, Kjersti (2016). Foreldrenes opplevelse av hentesituasjonen i barnehagen knyttet til kvalitet. Masteroppgave, 06-2016. Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger. Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2401521
 • Sukke Pettersen, Solveig (2014). Små barn i testsituasjoner – en fenomenologisk-hermeneutisk studie om små barns trivsel. Masteroppgave, 05-2014. Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/221769
 •  Jordan Hagen, Britt Ellen (2016).Kvalitet i barnehagens sosiale miljø og barns selvregulering -En kvantitativ studie om sammenhenger mellom barnehagens sosiale miljø og barns selvregulering i et forebyggende perspektiv. Høgskolen i Sør-øst Norge
 • Knarrum, Ann-Kathrin (2016). Hvilken sammenheng finnes mellom kvalitet i barnehagens språkmiljø og barns språklige utvikling? -En kvantitativ studie av barnehagens betydning for utvikling av et godt språk i et forebyggende perspektiv. Høgskolen i Sør-øst Norge.
 • Vik Christensen, Nina Merete,  (2015). Kvalitet i barnehagens språkmiljø for de yngste barna -En kvantitativ studie av barnehagens forebyggende funksjon. Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
 • Sekkouri, Sandra Elise (2014). Kvalitet i barnehagen -En kvantitativ undersøkelse om kvalitet i barnehagen for barn utsatt for sosiale belastninger. Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
 • Myhre, Nina Cathrine (2014).Kvalitet i barnehagens språkmiljø i et allmennforebyggende perspektiv – En kvantitativ studie av stimulering av reseptive og ekspressive språkferdigheter i samtalen mellom barn og voksne med særlig vekt på risikoutsatte barn. Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
 • Storli, June Berger (2014). Barnehagens forebyggende funksjon for risikoutsatte barn – En kvantitativ studie av prosessuelle og strukturelle faktorers betydning for personalets relasjonsbyggende arbeid i barnehagen
 • Cronsteen, Nina Marie (2014). Mangfold i barnehagen – En kvantitativ studie om kvaliteten på barnehagens arbeid med mangfold, sosial og språklig kompetanse, med særlig vekt på krysskulturelle barn. Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Formidling

2019

Presentasjoner fra GoBaNs sluttkonferanse:

Anne Grethe Baustad – Økt bevissthet rundt samspillskvalitet i barnehagen

Edward Melhuish – Child outcomes in relation to early experience

Erik Eliassen_Effekten av tidlig barnehagestart på barns kognitive og sosiale utvikling

Ingrid Midteide Løkken_Relasjonskvalitet og sammenhengen med barns sosiale-emosjonelle kompetanse

Ingrid Pramling Samuelsson – Dilemman och utmaningar i barnehagen – teori och praktik

Iram Siraj – ECEC for ALL

Joakim Hansen – Språkarbeid og barns språkutvikling i barnehagen

Kristin Danielsen Wolf – Foreldres syn på kvalitet i barnehagen

Lars Gulbrandsen-Bakgrunn for GoBaN

Lena Sawe – Identitet som fagarbeider

Rasmus Kleppe – De yngste barnas risikolek – et supplerende syn på kvalitet i norske barnehager

Tone Rove Nilsen – Norske barnehagers praksis med lekemateriell

2017

 • Baustad, Anne Grethe. Quality of interaction in Norwegian ECEC: How do staff members in childcare experience and express quality of interaction?. EECERA Conference; 2017-08-29 – 2017-09-01 NORD
 • Baustad, Anne Grethe; Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit (2017).
  Kvalitet i barnehagen. Fokus på de yngste barnas hverdagsliv og språkmiljø.. Barnehagekonferansen i Rogaland 2017; 2017-05-04 – 2017-05-04
  NORD UIS
 • Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. GoBaN blikk på kvalitet i norske barnehager. Hva finner vi når det gjelder 1-3 åringene? Fagdag ansatte i SiB barnehager; 2017-02-03 – 2017-02-03 NORD HIOA UiO
 • Bjørnestad, Elisabeth. Brenner for barna. Første steg 1/2017 [Tidsskrift] 2017-03-01 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth.»GoBaN blikk» på kvalitet. fagdag for barnehageansatte; 2017-02-02 – 2017-02-02 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Professor om skolestart: -Alt trenger ikke å være perfekt fra dag èn. Aftenposten [Avis] 2017-08-07HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne Grethe. Glimpses of childcare quality in Norway measured with ITERS-R and ECERS-R. NERA konferanse; 2017-03-23 – 2017-03-25 NORD HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Eliassen, Erik. A Psychometric evaluation of the ITERS-R and ECERS-R in Norwegian Early Childhood Educaton and Care. Brown bag seminar; 2017-06-06 – 2017-06-06 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Eliassen, Erik. Best kvalitet på småbarns- eller storebarnsavdelinger? ITERS-R og ECERS-R. Kunnskapsdepartementet; 2017-04-20 – 2017-04-20 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Eliassen, Erik; Hegna, Maren Meyer; Broekhuizen, Martine; Barnes, Jacqueline. Applying an alternate scoring procedure and reorganization of idicators in the ITERS-R. Society for Research in Child Development; 2017-04-05 – 2017-04-08 HIOA UiO
 • Hansen, Joakim Evensen (2017). Characteristics of language learning environments in one-to-three year groups in Norwegian kindergartens. NERA – 45th Congress of the Nordic Educational Research Association; 2017-03-23 UIS
 • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit (2017). Vad karaktäriserar (god) kvalitet i barnehagen? Uppföljningsstudie inom GoBaN-projektet. Forum for barnehagevitenskap; 2017-04-25 – 2017-04-25 UIS
 • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas. Relations between structural quality characteristics and teacher-child interaction-quality in Norwegian ECEC.. The Society for Research on Child Development Biennial meeting; 2017-04-06 – 2017-04-08 HIOA HSN NTNU
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Broekhuizen, Martine; Bjørnestad, Elisabeth. «Interactionquality and differential associations on children’s social and emotional skills in Norway». Earli; 2017-08-29 – 2017-09-02 HIOA HSN NTNU
 • Særheim, Marianne Ree, Alvestad, Marit & Johansson, Eva (2017).
  Hallmark for participation-children´s conceptions on how to get access to communities in preschool. EECERA conference; 2017-08-29 – 2017-09-01UIS
 • Særheim, Marianne Ree (2017).
  Hvordan beskriver barna deres felleskap i barnehagen, og hva oppfatter de som vilkår for å delta i slike felleskap?. Demokrati nettverkssamling; 2017-05-30 – 2017-05-31 UIS
 • Særheim, Marianne Ree (2017). Participation in kindergarten-a question of Quality. GoBaN; 2017-01-24 – 2017-01-24 UIS

2016

 • Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. GoBaN-blikk på kvalitet for 1-3 åringer i barnehager i Norge. Kompetansedagene 2016; 2016-10-03 – 2016-10-03 NORD HIOA UiO
 • Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Kvalitet i norske barnehager? GoBaN-blikk på de yngste barna. Styrer/pedagog samling; 2016-12-01 – 2016-12-01 NORD HIOA UiO
 • Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Kvalitetsarbeid i barnehagen, 1-3 åringene. Presentasjon fra GoBaN.. KS`høstkonferanse; 2016-10-27 – 2016-10-27 NORD HIOA UiO
 • Bjørnestad, Elisabeth. Barnehagelæreren avgjør. Dagsavisen [Avis] 2016-09-28 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Et GoBaN blikk på kvalitet for de yngste. LP samling; 2016-06-09 – 2016-06-09 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. GoBaN og BfB – oppsummering av kvalitet for de minste i barnehagen. Planleggingsdag; 2016-01-04 – 2016-01-04 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Hvordan er kvaliteten for 1-3 åringene i barnehagen målt med ITERS-R og CIP?. Fagdag for barnehageansatte; 2016-03-29 – 2016-03-29 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Hvordan påvirker strukturelle faktorer kvaliteten for de minste?. Arendaluka; 2016-08-18 – 2016-08-18 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Kvalitet i barnehagen for de yngste – med et GoBaN blikk. Fagdag for barnehageansatte; 2016-06-08 – 2016-06-08 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne Grethe; Alvestad, Marit.To what extend does ITERS-R address pedagogical quality as described in the Norwegian Framework plan?. EECERA; 2016-09-01 – 2016-09-03 NORD HIOA UIS
 • Bjørnestad, Elisabeth; Gulbrandsen, Lars; Hernes, Leif; Os, Ellen. Dette bør bli bedre for de minste barna. Første steg [Fagblad] 2016-10-21HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Assessing Quality in Norwegian Toddler Child Care with ITERS-R. NERA Nordic Educational Research Association; 2016-03-09 – 2016-03-11HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Barnehager for de yngste. Er tilbudet bra nok?. Barnehage 2016; 2016-05-26 – 2016-05-27 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Bra nok? Utviklings- og læringsmiljøet i barnehager for barn fra 1 til 3 år. Bra nok? …i Tromsø; 2016-02-19 – 2016-02-19 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen.Et blikk på kvalitet. minikonferanse; 2016-01-28 – 2016-01-28 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Et blilde av kvaliteten i barnehagetilbudet for barn under 3 år – resultater fra GoBaN og Blikk for Barn. Konferanse; 2016-02-01 – 2016-02-01 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen.Hva er bra nok for de minste?. Presentasjon av forskningsresultater; 2016-02-10 – 2016-02-10 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Resultater fra GoBaN og Blikk for Barn. Utdanningskonferanse; 2016-02-03 – 2016-02-03 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Stor forskning på norsk barnehage. Bruk hverdagsspråket i barnehagen. http://barnehage.magasinet.udir.no/2016/hvordan-kan-barnehag [Internett] 2016-04-01 HIOA
 • Hegna, Maren Meyer; Bjørnestad, Elisabeth. Assessing global quality in Norwegian ECEC by applying an alternate scoring option on the ITERS-R. EECERA Annual Conference; 2016-08-31 – 2016-09-03 HIOA
 • Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas. The relationship between caregiver-child interaction-quality, and children’s social and emotional skills in Norwegian ECEC.. Earli Conference on Sig 5 Learning and development in early childhood; 2016-06-29 – 2016-07-01 HIOA HSN UIS
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth. Measurement tools. Brown Bag seminar; 2016-02-16 – 2016-02-16 HIOA HSN UIS
 • Midteide Løkken, Ingrid; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth. The relationship between caregiver-child interaction quality and children’s social and emotional skills in Norwegian ECEC. 4th biennial EARLI SIG 5 Conference, Learning and Development in Early Childhood, “Bridging Multiple Perspectives in Early Childhood Education”; 2016-06-29 – 2016-07-01 HIOA HSN UiO
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Bra nok? Undersøkelse av utviklings- og læringsmiljøet i barnehager for barn fra 1 til 3 år. Presentasjon av forskningsresultater; 2016-02-18 -2016-02-18 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Hva er bra nok for de minste? Kvalitet i barnehagetilbudet til barn under tre. Fylkeskonferanse; 2016-01-07 – 2016-01-07 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Hva er bra nok for de minste? Kvalitet i barnehagetilbudet til barn under tre. Fylkeskonferanse; 2016-01-21 – 2016-01-21 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Quality in interactions between children and caregivers in Norwegian ECEC measured with Caregiver Interaction Profile Scales (CIP).. NERA Nordic Educational Research Association.; 2016-03-09 – 2016-03-11 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Småbarn i norske barnehager: Er tilbudet bra nok?. Barnehager for de yngste barna – bra nok?; 2016-04-25 – 2016-04-25 HIOA

2015

 • Bjørnestad, Elisabeth. GoBaN – utvikling av kvalitetsindikatorer. KiB møte; 2015-09-04 – 2015-09-04 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. GoBaN og Bfb – hva sier ITERS-R og CIP?. Styremøte i PBL; 2015-11-18 – 2015-11-18 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. How measure quality in Norwegian ECEC? Focus on use of instruments. Forelesning; 2015-05-27 – 2015-05-27 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Kvalitet i barnehage. Østlandssendingen [Radio] 2015-10-26 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Why and how measure quality? Norwegian ECEC as an example. Forelesning for Ministry of Education Malta; 2015-06-19 – 2015-06-19 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Why and how measure quality in Norwegian ECEC?. Invited lecture about Quality in Norway; 2015-05-30 – 2015-05-30 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Bra nok barnehage? Hvordan er utviklings- og læringsmiljøet i barnehager for barn fra 1 til 3 år. Presentasjon; 2015-10-23 – 2015-10-23 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Bra nok? En undersøkelse av utviklings- og læringsmiljøet i barnehager for barn fra 1 til 3 år.. Bra nok? Perspektiver på kvalitet for barn under tre år i norske barnehager; 2015-10-26 – 2015-10-27 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Frilek best for de minste. Dagsavisen [Avis] 2015-11-02 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. GoBaN og BfB – et blikk på kvalitet for barn under tre år. Med kompetanse som innsats; 2015-11-17 – 2015-11-17 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Stor norsk studie: Barnehagene dårligere enn ventet. VG [Avis] 2015-10-26 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen; Hegna, Maren Meyer. Child care quality in Norwegian ECEC measured with Caregiver Interaction Profile Scales (CIP) and ITERS-R. EECERA-konferanse 2015; 2015-09-07 – 2015-09-10 HIOA
 • Gulbrandsen, Lars; Bjørnestad, Elisabeth. Dette kan bli bedre for de minste barna. Første steg [Fagblad] 2015-12-09 HIOA
 • Gulbrandsen, Lars; Bjørnestad, Elisabeth. GoBaN – oppsummering av funn fra første runde. Styremøte i Private Barnehagers landforbund; 2015-11-18 – 2015-11-18 HIOA
 • Gulbrandsen, Lars; Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne-Grethe. GOBAN – et blikk på kvalitet for barn i norske barnehager. Med kompetanse som innsats; 2015-11-17 – 2015-11-18 NORD HIOA
 • Løkken, Ingrid Midteide; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth. Measurments tools. Bra nok? Perspektiver på kvalitet for barn under 3 år i norske barnehager.; 2015-10-26 – 2015-10-27 HSN UiO
 • Løkken, Ingrid Midteide; Moser, Thomas; Bjørnestad, Elisabeth.“Measuring childrens social and emotional competence in ECEC”.. European Early Childhood Education Research Association; 2015-09-07 – 2015-09-10 HIOA HSN
 • Nøra, Stig; Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Barnehagetilbudet til de minste barna dårligere enn forventet. HIOA [Internett] 2015-10-26 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Det aller viktigste: Kvalitet i samspill mellom de yngste barnehagebarna og omsorgsgivere. FoU-dag; 2015-11-05 – 2015-11-05 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Er barnehagetilbudet for barn under tre år godt nok?Undersøkelse av kvalitet i mer enn 200 barnehagegrupper. Forelsening for fordypningsstudenter i barnehagelærerutdanning; 2015-10-28 – 2015-10-28 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. GoBan og Blikk for Barn – presentasjon av resultater hittil. Storbykonferanse; 2015-10-29 – 2015-10-29 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth. Orientering om foreløpige resultater fra prosjektene «Blikk for barn» og «Gode barnehager for barn i Norge». Møte; 2015-06-19 – 2015-06-19 HIOA

2014

 • Baustad, Anne-Grethe; Bjørnestad, Elisabeth; Eliassen, Erik. Quality from different points of view. EECERA; 2014-09-07 – 2014-09-10 NORD HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. Forskningsverktøy. Forskningsdagene UiN; 2014-09-25 – 2014-09-25 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Gulbrandsen, Lars; Johansson, Jan-Erik. Quality in Norwegian ECEC: A longitudinal approach. NERA 2014 Congress; 2014-03-05 – 2014-03-07 HIOA NOVA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Moser, Thomas; Os, Ellen. Norsk barnehageforskning. Hvor er vi og hvor er vi på vei?. Fagdag Statped; 2014-12-12 – 2014-12-12 HIOA UIS
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. I Norge er man klar med kvalitetsmålinger. Forskning. Børn og unge [Fagblad] 2014-11-01 HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Using international tools to measuring quality in Norwegian Early Childhood Education and Care. EECERA; 2014-09-07 – 2014-09-10 HIOA
 • Os, Ellen; Bjørnestad, Elisabeth.Use of international tools to measure quality in Norwegian ECEC. EECERA; 2014-09-07 – 2014-09-10 HIOA
 • Os, Ellen; Hernes, Leif; Bjørnestad, Elisabeth. Blikk for barn og GoBaN. Bakgrunn for to store, norske forskningsprosjektet. Om å være på rett sted til rett tid.. Gøteborgs Univeristet; 2014-10- 22 – 2014-10-22HIOA

2013

 • Baustad, Anne-Grethe; Bjørnestad, Elisabeth. Hvordan samarbeide om prosjekt om kvalitet i norske barnehager?. Styresamling i PBL; 2013-11-25 – 2013-11-25 NORD HIOA
 • Baustad, Anne-Grethe; Bjørnestad, Elisabeth. Kvalitet i barnehagen – et longitudinelt studie. Kompetanseheving for barnehagepersonale i lulesamisk område; 2013-11-06 – 2013-11-06 NORD HIOA
 • Bjørnestad, Elisabeth. kvalitet i barnehagen. Styrersamling; 2013-04-24 – 2013-04-24
 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. To store kvalitetsprosjekt. Samling Fylkesmann i Oslo og Akershus; 2013-04-12 – 2013-04-12
 • Bjørnestad, Elisabeth; Gulbrandsen, Lars; Johansson, Jan-Erik. Better Provision for Norway’s Children in ECEC. Poster presented at NERA; 2013-03-07 – 2013-03-09
 • Bjørnestad, Elisabeth. Forskningsstatus i barnehagesektoren. Ledersamling LP Barnehage; 2013-01-10 – 2013-01-10
 • Melhuish, Edward Early Childhood Experiences and School Performance. UTDANNING 2020 2013, 2013-03-19 – 2013-03-19  HIOA
 • Melhuish, Edward Early Childhood: Research & Policy. Invitert til å holde gjesteforelesning 2013, 2013-08-21 – 2013-08-21
 • Melhuish, Edward Long-term effects of quallity in childcare. Invitert til å holde gjesteforelesning 2013, 2013-05-28 – 2013-05-28 HIOA
 • Melhuish, Edward Early Childhood Education: lessons from Research. Invitert til å holde gjesteforelesning 2013, 2013-08-23 – 2013-08-23

2012

 • Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen. Viktig med kvalitet i barnehagetilbudet til de minste. Morgenbladet 2012
 • Bjørnestad, Elisabeth. Better Provision for Norway’s Children in ECEC. A study of children’s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. FoU dag; 2012-11-07 – 2012-11-07
 • Bjørnestad, Elisabeth. Better Provision for Norway’s Children in ECEC. Kvartalsvis Fylkesmannsmøte; 2012-10-26 – 2012-10-26