Til deltakere

Informasjonsskriv GoBaN og Blikk for barn (fire sider)
Samtykkeerklæring for alle foreldre (to sider)

Under følger noen viktige opplysninger til potensielle deltakere i forskningsprosjektet GoBaN:

Hvorfor er det viktig å delta?

Vi vet lite om den faktiske kvaliteten på dagens norske barnehagetilbud, og hvilke konsekvenser den har for barn i barnehagen. Vi er derfor avhengige av at så mange som mulig gir sitt samtykke til å delta i prosjektet for at forskningsresultatene skal bli pålitelige. Vårt mål om å bidra til å skape en bedre barnehage for barn i Norge forutsetter derfor at barnehager og foresatte er villige til å bli med på prosjektet.

Hvorfor samarbeider vi med Blikk for barn (Searching for qualities)-prosjektet?

Blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år (Searching for Qualities) er GoBaNs søsterprosjekt, og samarbeidspartner og retter seg særlig mot barn under tre år i barnehagen. Prosjektet vil fokusere på hvordan gruppeorganisering påvirker kvaliteten på barnehagetilbudet, hverdagslivets kompleksitet (relasjoner, omsorg, lek, læring, trivsel osv.) og estetiske læreprosesser.

Ved å delta i GoBaN så samtykker man også til å delta i Blikk for barn.

Personvernshensyn:

Hvordan håndteres personvernsopplysninger?

Alle data som blir innsamlet vil bli anonymisert. Kun et fåtall personer vil ha tilgang til informasjon som kan kobles opp mot enkeltindivider. GoBaN er underlagt strenge personvernsrestriksjoner i henhold til personopplysningsloven og er meldepliktige til NSD om hvordan data skal oppbevares, begrenses og anvendes. Prosjektet er forpliktet til å sikre og ivareta integriteten til alle data som samles inn. Ingen personvernsopplysninger vil bli videreformidlet eller solgt til andre aktører eller bli brukt til andre formål enn de som allerede er beskrevet i prosjektet.

Hvor lenge oppbevares personvernsopplysninger?

Siden GoBaN er et longitudinelt forskningsprosjekt hvor vi følger barnas utvikling over tid, viI alle personvernsopplysninger i utgangspunktet oppbeveres i inntil fem år; tilsvarende forskningsprosjektets finansierte levetid. Prosjektet åpner imidlertid for å utvide rammen for oppbevaring av data dersom prosjektet skulle få innvilget fornyet finansiering.