Datainnsamling og metode

Vi vil kartlegge kvalitet i norske barnehager ved bruk av ulike metodiske innfallsvinkler, og internasjonalt anerkjente verktøy for kvalitetsmåling:

  • Video-observasjon (Caregiver Interaction Profile/CIP – fire sekvenser á 8 minutter)
  • ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale: fokuserer på faginnholdet i barnehagen i lys av Rammenplan)
  • ITERS-R (Infant/Toddler Environment Rating Scale)
  • Foreldreintervju når barnet er rundt 30 mnd og 4,5 år
  • Intervju/spørreskjema til styrer/pedagogisk leder
  • Sosial atferdskartlegging (bygger på Kari Lamers sosial atferdskartleggingsskjema, gjennomføres av pedagogisk leder når barnet er 2 år og 8 måneder, samt 4,5 år)
  • Ordforrådstest (2,5 år og 4,5 år) (British Ability Scales/BAS)
  • Kvalitative dybdestudier

Prosjektet vil også utvikle et nasjonalt kvalitetsevalueringsverktøy som vil være tilpasset norske barnehager.

For mer inngående informasjon om prosjektets metodevalg, les vårt paper om metodiske idealvalg og nødvendige tilpasninger her