Om prosjektet

Hva er GoBaN?

GoBaN («Gode barnehager for barn i Norge») er det største forskningsprosjektet innen barnehagefeltet noensinne og er det første i sitt slag til å ta for seg kvaliteten i norske barnehager og dens innvirkning på barn i barnehagen. Prosjektet vil undersøke hva som karakteriserer en god barnehage, og hvilke faktorer som påvirker barnas trivsel, måloppnåelse og utvikling.

GoBaN er et resultat av Kunnskapsdepartementets ønske om å produsere forskningsbasert kunnskap innen barnehagefeltet. Barn begynner stadig tidligere i barnehage, og for mange barn er barnehagedagen lang. Kunnskapsdepartementet etterlyser derfor forskning om hvordan psykologiske mekanismer og læringsprosesser påvirkes av strukturelle faktorer i barnehagen. Det vil være et særlig fokus på forholdet mellom barn og ansatte, men også på barns egne relasjoner seg imellom. GoBaN bygger videre på metodologisk kunnskap fra anerkjente internasjonale studier som EPPE (Early Provision of Preschool Education) i England, og NCKO (Dutch Child Research Consortium, Netherlands) i Nederland, og prosjektet har knyttet til seg samarbeidspartnere fra disse studiene.

Hva er prosjektets mål?

Prosjektet har som mål å undersøke sammenhengen mellom ulike faktorerer som struktur, organisering, pedagogiske prosesser, trivsel, utvikling og læring.

Prosjektet vil undersøke:

 • 1200 barns liv i barnehagen i 90 ulike barnehager med ulik organisering og med en rekke ulike sosiale og kulturelle bakgrunner, innen hele aldersspekteret (0-5 år).
 • Hvordan barnehagekvalitet fostrer læring; sosial, emosjonell, og kognitiv utvikling; og trivsel. Disse vil sees i relasjon til Rammeplanen fokusområder som lek og hverdagsaktiviteter, matematikk, språk, naturfag, og estetiske fag (kunst, musikk, dans og drama).
 • Hvordan pedagogisk virksomhet differensieres i ulike barnehager med høy og lav kvalitet, og hvilken innvirkning forandring i gruppestørrelse og barn/voksen-forhold har på barna.
 • Barns utvikling og læringsprosesser
 • Utvikle et nasjonalt kvalitetssikringsverktøy som er spesielt tilpasset norske barnehageforhold, med utgangspunkt i eksisterende internasjonale verktøy som ITERS, ECERS-R/E og NCKO.

Hvorfor er prosjektet viktig?

Forskning er med på å underbygge viktigheten av høy kvalitet i barnehager, og for å sikre barns trivsel og utvikling. GoBaN vil bidra med å forbedre kvaliteten på norske barnehager slik at norske barnehagebarn vil få mest mulig glede og utbytte av å gå i barnehagen. Prosjektet tar også sikte på å gi barnehageansatte selv-evalueringsverktøy for å kvalitetssikre sitt arbeid i barnehagen.

Hvordan vil datainnsamlingenen foregå?

Vi vil kartlegge kvalitet i norske barnehager ved bruk av ulike metodiske innfallsvinkler, og internasjonalt anerkjente verktøy for kvalitetsmåling:

 • Video-observasjon (Caregiver Interaction Profile/CIP – fire sekvenser á 8 minutter)
 • ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale: fokuserer på faginnholdet i barnehagen i lys av Rammenplan)
 • ITERS-R (Infant/Toddler Environment Rating Scale)
 • Foreldreintervju når barnet er rundt 30 mnd og 5 år
 • Intervju/spørreskjema til styrer/pedagogisk leder
 • Sosial atferdskartlegging (bygger på Kari Lamers sosial atferdskartleggingsskjema, gjennomføres av pedagogisk leder når barnet er 2 år og 8 måneder og 5 år).
 • Kartlegging av språk (ved 2 år og 8 måneder, og igjen ved 5 år) (British Ability Scales/BAS)
 • Kvalitative dybdestudier

For mer inngående informasjon om prosjektets metodevalg, les vårt paper om metodiske idealvalg og nødvendige tilpasninger her

Hvem samarbeider vi med?

GoBaN er et nasjonalt og internasjonalt samarbeidsprosjekt med forskere fra ulike forskningsinstitutter: Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA); Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA); Universitetet i Stavanger (UiS); Høgskolen i Vestfold (HiVe); Birkbeck, University of London; og Dutch Child Research Consortium, Netherlands (NCKO). I tillegg bidrar en rekke studenter og yrkesutøvere fra barnehagefeltet.

I deler av datainnsamlingen samarbeider vi også med forskningsprosjektet Blikk for barn (Searching for qualitites).

Hvem finansierer prosjektet?

GoBaN er finansiert med 20 millioner kroner fra Forskningsrådet (NFR) under programmet UTDANNING2020, et tiårig forskningsprogram om utdanningssektoren. Programmet skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politikkutvikling, forvaltning, profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse og fremme forskning på et høyt vitenskapelig nivå. Programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.