Personvernshensyn

Hvordan håndteres personvernsopplysninger?

Alle data som blir innsamlet vil bli anonymisert. Kun et fåtall personer vil ha tilgang til informasjon som kan kobles opp mot enkeltindivider. GoBaN er underlagt strenge personvernsrestriksjoner i henhold til personopplysningsloven og er meldepliktige til NSD om hvordan data skal oppbevares, begrenses og anvendes. Prosjektet er forpliktet til å sikre og ivareta integriteten til alle data som samles inn. Ingen personvernsopplysninger vil bli videreformidlet eller solgt til andre aktører eller bli brukt til andre formål enn de som allerede er beskrevet i prosjektet.

Hvor lenge oppbevares personvernsopplysninger?

Siden GoBaN er et longitudinelt forskningsprosjekt hvor vi følger barnas utvikling over tid, viI alle personvernsopplysninger i utgangspunktet oppbeveres i inntil fem år; tilsvarende forskningsprosjektets finansierte levetid. Prosjektet åpner imidlertid for å utvide rammen for oppbevaring av data dersom prosjektet skulle få innvilget fornyet finansiering.